V torek 7. 5. 2019 smo na naši šoli gostili dijake Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki se izobražujejo po programu Predšolska vzgoja. Namen obiska je bil spoznati delo z otroci s posebnimi potrebami. Kaja Plohl in Ana Žnidarič sta jim v prvem delu predstavili našo šolo. V predstavitvi šoli sta dijake seznanile z našim poslanstvom in vizijo, s programi, ki jih izvajamo, s strokovnimi delavci, ki so zaposleni na naši šoli in s Strokovnim centrom Pomurje, ki je nastal  v okviru projekta Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom  s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Nato sta nadaljevali s predstavitvijo poklica logopeda in surdopedagoga ter specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Po bolj teoretičnem uvodu so sledile hospitacije po razredih, kjer so se dijaki seznanili s poukom v Prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Udeležili pa so se tudi delavnice, kjer so aktivno sodelovali pri dejavnosti, ki je prikazovala kako na zabaven način preko zgodbe izboljšati motoriko govoril. V okviru delavnice so spoznali tudi glavne mejnike govorno-jezikovnega razvoja ter kdaj otroka napotiti k logopedu in zgodnje znake specifičnih učnih težav v predšolskem obdobju na katere morajo biti pozorni.

Cilj obiska dijakov predšolske vzgoje je bil, da bi se naučili nove stvari iz področja posebnih potreb in da bi o tem začeli razmišljati, če do sedaj še niso. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni tudi v redne vrtce in kot bodoči vzgojitelji se bodo z njimi srečevali, zato je pomembno, da pridobivajo to znanje že prej. Cilj je bil dosežen, saj je večina dijakov na koncu povedala, da so izvedeli povsem nove stvari in poudarili so, da je predvsem potrpežljivost tista vrlina, ki jo potrebujemo za delo z otroci s posebnimi potrebami.  Obisk se je zaključil s pozitivnimi izkušnjami in v želji obeh strani, da se ta obisk ponovi tudi naslednje leto.