Projekt se izvaja v okviru prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, katere specifični cilj je znižanje brezposelnosti mladih. Iz naslova projekta se tako za 9 mesecev financira zaposlitev asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami (v 75% deležu), za mesec junij pa stroške zaposlitve krije prijavitelj sam (sredstva za mesec junij bo po predhodnem dogovoru zagotovila Občina Ljutomer). Asistentka bo tako zagotavljala dodatno pomoč, spremljanje in spodbude učencem v oddelkih posebnega programa.

*Na projektnem delovnem mestu je v 75% deležu (30 ur/teden) zaposlena Andreja Žunič, mag. prof. razrednega pouka;