JEDILNIK:


Pravila šolske prehrane

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK

Današnji šolski dan se je na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer začel malo drugače kot običajno  Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki je vključeval črn kruh Kmetije Sever, maslo Pomurskih mlekarn, med Čebelarstva Mesarič s Cvena, jabolka Sadjarstva Trstenjak iz Stročje vasi in v celoti donirano mleko Kmetije Zorec s Podgradja. Vsak tretji petek v novembru obeležujemo Dan slovenske hrane, ki je zrasel iz projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Začetki tega segajo desetletje nazaj, ko se je imenoval še Medeni zajtrk. Pobudniki Medenega zajtrka so bili prav čebelarji, katerih obiska skupaj z Medeno kraljico in županjo občine Ljutomer smo bili danes zelo veseli. Deseto obletnico Medenega zajtrka smo obeležili s krajšo proslavo v telovadnici šole, kjer smo se s prepevanjem pesmi Čebelar ansambla Lojzeta Slaka pridružili vsej Sloveniji. Da se pomena zajtrka in uživanja lokalno pridelanih živil zavedajo vsi učenci naše šole, so pokazali s svojimi ustvarjalnimi izdelki, ki so jih v tem tednu ustvarjali s svojimi učitelji na temo Dan slovenske hrane oz. Tradicionalni slovenski zajtrk. Ob izdelovanju le-teh so spoznavali:

  • pomen zajtrka;
  • pomen in prednosti lokalno pridelanih živil oz. živil pridelanih v Sloveniji;
  • pomen kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njun vpliv na okolje;
  • pravilno ravnanje z odpadki in embalažo, v katero je pakirana hrana;
  • pomen zdravega načina življenja in gibanja.

Šolska shema sadja, zelenjave in mleka

Shema šolskega sadja (v nadaljevanju: SŠS) je ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave, ki poteka že 5. leto in je vanj vključenih že 90% vseh šol v Sloveniji. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sezonskega in lokalno pridelanega sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa. Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja pri porabi sadja in zelenjave. V ta namen Evropska unija Državam članicam namenja določeno finančno pomoč (75% sredstev zagotovi EU, 25% pa SLO) za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer daje še poseben poudarek pomenu spremljevalnim izobraževalnim in promocijskim aktivnostim, s katerimi bi učence osveščali o pomenu in učinkih uživanja sadja in zelenjave za zdravje. Tudi vi starši ste povabljeni, da otroke osveščate in spodbujate k večjemu uživanju sadja in zelenjave. O SŠS si starši lahko več preberete na spletni strani http://www.shemasolskegasadja.si/, kjer boste našli tudi zanimiva priporočila, kako spodbujati uživanje zelenjave pri otrocih. Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebuje večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka vrednost ter kakovost, zahtevajo več transportnih stroškov, več kemične obdelave in imajo posledično tudi več negativnih vplivov na okolje. Spremljevalne aktivnosti, ki so učence osveščale o pomenu uživanja lokalno pridelane in sezonske zelenjave in sadja so bile izvedene v sklopu:

  • pouka po učnem načrtu za posamezni predmet,
  • naravoslovnih dni – ekskurzij,
  • dejavnosti podaljšanega bivanja,
  • izvedb razrednih ur (obisk organizatorke šolske prehrane, praktična priprava obroka iz sadja) na temo pomen uživanja lokalne in sezonske zelenjave in sadja…
  • izdelava plakatov, stripov, pisanje besedil (tuji jezik, slovenščina…) na temo uživanja sadja in zelenjave…

Zakon o šolski prehrani

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.